Masačná výpovedná lehota

Dovoľte nám prosím upozorniť Vás, že máte na základe Zmluvy o internetovom marketingu v platnosti jednomesačnú výpovednú lehotu (ktorá začína plynúť prvým dňom, ktorý nasleduje po mesiaci od doručenia výpovede prevádzkovateľovi clanok IX. bod 3.)

Žiadosť o ukončenie spolupráce